« Thuiswerken »

Gepubliceerd op 26-07-2021

Thuiswerken blijft belangrijk in de strijd tegen de verspreiding van het corona-virus. Maar wat als dat simpelweg niet gaat door het productieproces van uw bedrijf of als het niet gaat door de thuissituatie van uw werknemer? 

De Rijksoverheid heeft in het kader van het moeten maken van een afweging over thuiswerken de Algemene Criteria Thuiswerken opgesteld. Zo kan de werkgever een goede afweging maken als hij andere argumenten heeft om een werknemer op locatie te laten werken. Het uitgangspunt voor de criteria is “Werk thuis, tenzij het niet anders kan’’.

Op grond van de Arbowet is een werkgever verplicht om schriftelijk vast te leggen welke risico´s er voor zijn werknemers bestaan bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) moet worden aangepast op de risico’s van het coronavirus. Ook moeten de maatregelen (waaronder thuiswerken), in het zogenoemde plan van aanpak, om besmetting op de werkvloer te voorkomen, worden opgenomen. Het is aan de werkgever om, samen met de or (of personeelsvertegenwoordiging), beleid op te stellen rondom thuiswerken. Bedenk dat in de situaties waar werken op locatie noodzakelijk is, de reguliere arbo-verplichtingen gelden. Daarbij moet er ook op gelet worden dat de werkplek corona-proof is (sla hiervoor de Algemene handreiking COVID-19 erop na). Het is belangrijk dat de werkgever samen met de ondernemingsraad (personeelsvertegenwoordiging) tot goede afwegingen en oplossingen komt over thuiswerken. Bedenk dat, indien er na onderling overleg toch nog onveilige (corona)werksituaties (blijven) bestaan, de werknemers dit kunnen melden bij de Inspectie SZW.

Op zichzelf is niet-thuiswerken geen overtreding. De Inspectie SZW kan handhaven als een werkplek niet corona-proof is. Op basis van de opgenomen criteria in de bijlage zal de Inspectie SZW uitvoering geven aan meldingen over niet naleving van het dringende advies van het kabinet om thuis te werken. 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/publicaties/2021/02/18/criteria-thuiswerken/Handreiking+Criteria+Thuiswerken+2302.pdf

computer-01627305529.jpg