Ambtenarenrecht

Per 1 januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking getreden. De rechtspositie van de meeste ambtenaren is daarmee ingrijpend gewijzigd. Zij zijn immers van (eenzijdige) aanstelling naar (een tweezijdige) arbeidsovereenkomst. Van rechtspositieregeling naar cao. Voor hen is voortaan het arbeidsrecht van toepassing.

Voor de groep ambtenaren die resteren blijven er belangrijke verschillen bestaan tussen het ambtenaren-, en het arbeidsrecht. Zo zijn besluiten over de rechtspositie (bijvoorbeeld de aanstelling, ontslag, het opleggen van disciplinaire maatregelen) eenzijdige rechtshandelingen. Hiertegen staat bezwaar, beroep en hoger beroep open. De bezwaartermijn is zes weken die strikt gehanteerd wordt. Het is dan ook van belang dat u tijdig deskundig advies inwint. VDBM Legal kan u in deze procedures juridische bijstand leveren.

Binnen het ambtenarenrecht zijn er een veelheid van onderwerpen die voorkomen. U kunt dan denken aan bijvoorbeeld:

  • Ontslagbesluit (wegens onbekwaam-, of ongeschiktheid, arbeidsongeschiktheid, reorganisatie)
  • Strafontslag
  • Disciplinaire straffen (schriftelijke berisping, overplaatsing, schorsing, voorwaardelijke straf)
  • Overlijdensuitkering
  • Arbeidsongeschiktheid
  • Nevenwerkzaamheden

De wijze waarop er met deze zaken wordt omgegaan, kan vergaande consequenties voor u hebben. Deskundige en ervaren advisering en bijstand is dan ook van groot belang.

VDBM Legal staat u graag met gedegen kennis en ervaring bij. Altijd klantgericht en pragmatisch ingesteld.