Algemene voorwaarden

1. VDBM Legal is een eenmansbedrijf, gevestigd te Heeze. VDBM Legal is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69167990.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met VDBM Legal worden gesloten, tenzij voorafgaande aan de totstandkoming van een overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen. De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al diegenen die voor VDBM Legal werkzaam zijn of zijn geweest.

3. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door of namens VDBM Legal. Een overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door VDBM Legal is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een overeenkomst kan VDBM Legal slechts worden vertegenwoordigd door aan het kantoor verbonden juristen en door medewerkers met een schriftelijke volmacht. De werking van artikel 7:404 BW, dat voor laatstgenoemd geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4. Indien in verband met de aan VDBM Legal opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal VDBM Legal bij de selectie van deze derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. VDBM Legal sluit aansprakelijk voor fouten en tekortkomingen van deze derden in de uitvoering van die werkzaamheden of anderszins uit. VDBM Legal heeft het recht een beperking van aansprakelijkheid, die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de opdrachtgever te aanvaarden.

5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de opdrachtgever aan VDBM Legal honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief en 21% omzetbelasting. Naast het honorarium is de opdrachtgever gemaakte kosten verschuldigd aan VDBM Legal (zoals o.a. reiskosten, griffierecht, deurwaarderskosten, koerierskosten, vertaalkosten). De bedragen worden vermeerderd met de daarover verschuldigde omzetbelasting. Er wordt maandelijks gedeclareerd. De opdrachtgever zal op verzoek van VDBM Legal een voorschot voldoen of andere zekerheden stellen voor de nakoming van de financiële verplichtingen jegens VDBM Legal.

6.1 Betalingen dienen, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim en is VDBM Legal gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties –met een minimum van 15% over het te incasseren bedragkomen voor rekening van de opdrachtgever.

6.2 Cliënt dient tijdig, te weten binnen 30 dagen na factuurdatum, zijn eventuele bezwaren tegen de inhoud van de factuur schriftelijk aan VDBM Legal kenbaar te maken, bij gebreke waarvan zijn eventuele aanspraken komen te vervallen. Cliënt heeft niet het recht van verrekening of opschorting.

6.3 VDBM Legal heeft het recht om ook hetgeen zij voorwaardelijk en/of redelijkerwijs voorzienbaar van cliënt te vorderen heeft en/of zal hebben te verrekenen met hetgeen VDBM Legal aan cliënt verschuldigd is en/of redelijkerwijs zal worden.

7. Een overeengekomen betalingsregeling eindigt wanneer de opdracht eenzijdig door VDBM Legal of de cliënt beëindigd wordt. Het totaal van openstaande declaraties is dan onmiddellijk opeisbaar. Nog niet in rekening gebrachte werkzaamheden en kosten zullen onverwijld in rekening worden gebracht en deze zijn na een termijn van veertien dagen opeisbaar.

8. VDBM Legal behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden te stoppen of op te schorten, indien de opdrachtgever zijn verplichtingen (waaronder mede te begrijpen financiële verplichtingen) niet nakomt. Dit recht geldt meer in het bijzonder indien de opdrachtgever niet tijdig voldoende middelen aan VDBM Legal heeft betaald om het verschuldigde griffierecht ten behoeve van een procedure te voldoen.

9. Iedere aansprakelijkheid van VDBM Legal is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, verhoogd met het eventueel toepasselijke eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering voor rekening van VDBM Legal komt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de hiervoor bedoelde aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot het voor de uitvoering van de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 10.000 Euro.

10.1 Alle aanspraken van de opdrachtgever en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij VDBM Legal binnen één jaar nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was of redelijkerwijs kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert. In alle gevallen vervallen zulke aanspraken of andere bevoegdheden na een jaar na de uitvoering van de werkzaamheden door VDBM Legal.

10.2 Iedere aanspraak jegens VDBM Legal vervalt na een jaar nadat de mededeling door cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.

10.3 VDBM Legal is niet aansprakelijk jegens cliënt, zolang deze zijn verplichtingen jegens VDBM Legal niet is nagekomen. Het recht van cliënt om de overeenkomst met VDBM Legal te ontbinden is in een dergelijk geval uitgesloten.

11.1 VDBM Legal is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade en/of bedrijfsschade. De aansprakelijkheid van VDBM Legal gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van de overeenkomst of uit andere hoofden, zoals onrechtmatige daad.

11.2 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van VDBM Legal, vrijwaart de opdrachtgever VDBM Legal voor en tegen, en zal de opdrachtgever VDBM Legal schadeloos stellen ter zake van alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op VDBM Legal mocht hebben of jegens VDBM Legal mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden voor de opdrachtgever die VDBM Legal verricht (heeft) of die anderszins verband houden met de opdracht van opdrachtgever aan VDBM Legal. De opdrachtgever zal aan VDBM Legal alle door haar in redelijkheid gemaakte kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken vergoeden.

12. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

13. Verrichte werkzaamheden kunnen tussentijds in rekening worden gebracht. VDBM Legal is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

14. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoeging voor rekening van de opdrachtgever komen.

15. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VDBM Legal wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en VDBM Legal voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar VDBM Legal is gevestigd. VDBM Legal heeft het recht om een geschil ook aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen. 16. Een kopie van deze algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.