« Loonbeslag»

Gepubliceerd op 10-02-2021

Als het de werknemer niet lukt om zijn rekeningen te betalen, kan de deurwaarder beslag leggen op (een deel van) zijn inkomen. De deurwaarder kan dit alleen doen met toestemming van de rechter. Wat gebeurt er als er loonbeslag wordt gelegd?

Verplichtingen werkgever

Om te beginnen is een werkgever verplicht om zijn medewerking te verlenen. Als de werkgever, ondanks een loonbeslag, toch het volledige loon aan de werknemer betaalt, betaalt hij niet ‘bevrijdend’. Hij heeft dan niet aan zijn betalingsverplichting voldaan en moet nogmaals betalen aan de deurwaarder c.q. beslaglegger. Wat hij de werknemer te veel heeft betaald, moet hij maar terug zien te krijgen.

Als de werkgever niet meewerkt aan het verstrekken van de gevraagde informatie of als hij het beslagen loon toch aan zijn werknemer betaalt (in plaats van aan de deurwaarder), kan hij als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de gehele vordering.

Wat moet een werkgever allemaal doen?

1.    Hij moet binnen vier weken een ingevulde verklaring derdenbeslag terugsturen aan de deurwaarder.

2.    Hij moet de deurwaarder informeren over de periodieke loonbetalingen aan de werknemer.

3.    Hij moet ervoor zorgen dat het bedrag dat onder het beslag valt, niet wordt uitbetaald, maar dat hij het bedrag ‘onder zich houdt’.

4.    Hij moet bij iedere loonbetaling het bedrag boven de beslagvrije voet overmaken aan de deurwaarder, totdat de gehele vordering is betaald.

Verklaring derdenbeslag.

Op de verklaring derdenbeslag moet ingevuld worden:

- of de werkgever aan de werknemer iets verschuldigd is óf uit een ten tijde van het beslag bestaande arbeidsovereenkomst verschuldigd zal worden, dan wel of de werkgever al dan niet iets van de werknemer onder zich heeft;

- de aard en het beloop van de door het loonbeslag getroffen vorderingen en eventueel de tijdsbepalingen of voorwaarden die daaraan zijn verbonden;

- een gespecificeerde opgave van de door het loonbeslag getroffen goederen c.q. vorderingen;

- of er sprake is van meerdere beslagen: als dat het geval is, dient een opgave overlegd te worden van de andere beslagen, onder vermelding van de deurwaarders die ze hebben gelegd en de tijdstippen waarop ze zijn gelegd;

- de overige gegevens die voor het vaststellen van de rechten van partijen nuttig kunnen zijn.

Zoals gezegd, is een werkgever verplicht om mee te werken. Als hij daarin nalatig is, kan hij op vordering van de schuldeiser worden veroordeeld tot betaling van het hele bedrag waarvoor loonbeslag is gelegd. Daarnaast kan de werkgever verplicht worden de schade te vergoeden die de schuldeiser loopt door het niet meewerken van de werkgever. De schuldeiser moet de werkgever wel eerst in gebreke stellen, wil de werkgever veroordeeld kunnen worden.

Als de werkgever na het afleggen van zijn verklaring erachter komt dat de afgelegde verklaring niet correct is, is hij bevoegd deze te wijzigen of te herroepen. Er bestaat dan wel de kans dat hij door de schuldeiser, op grond van een onrechtmatige daad, aansprakelijk wordt gesteld voor eventueel geleden schade.

Schuldeiser is het niet eens met de verklaring? Als de schuldeiser het niet eens is met de afgelegde verklaring door de werkgever, dan kan hij de werkgever binnen een maand dagvaarden voor het afleggen van een verklaring voor de rechter.

Beslagvrije voet

De deurwaarder kan geen beslag leggen op het volledige inkomen van de werknemer. Hij moet rekening houden met de beslagvrije voet. Dat is het deel van het inkomen dat de werknemer mag houden voor zijn vaste lasten en voor levensonderhoud.

De hoogte van de beslagvrije voet is wettelijk vastgelegd. Wat het bedrag is hangt onder andere af van zijn gezinssamenstelling. De beslagvrije voet is minimaal 90% van de bijstandsnorm voor zijn situatie. Dit is inclusief vakantiegeld.

De beslagvrije voet kan worden verhoogd. De beslaglegger moet bijvoorbeeld rekening houden met hoge woonlasten en de premie voor de ziektekostenverzekering. Ook kan de beslaglegger in sommige gevallen beslag leggen op het inkomen van de partner van de werknemer.

Op andere inkomsten, zoals kinderbijslag, huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag, kindgebonden budget en tegemoetkoming schoolkosten kan de deurwaarder in principe  geen beslag leggen, op een enkele uitzondering na. Check altijd of de beslagvrije voet goed berekend is.

deurwaarder-01612972919.jpg