EINDE DIENSTVERBAND

• TRANSITIEVERGOEDING ERNSTIGE VERWIJTBAARHEID

• WEDERINDIENSTTREDINGSVOORWAARDE

transitievergoeding ernstige verwijtbaarheid

 

Er hoeft bij ontslag géén transitievergoeding betaald te worden als er sprake is van ‘ernstige verwijtbaarheid van de werknemer’. Hoe in de praktijk een slok teveel op vergaande gevolgen had voor een werknemer!!

 

De praktijk: Lotte, sinds 1999 in dienst bij Stichting Beukenhof, wordt op 30 juni 2016 in de avond aangehouden voor een alcoholcontrole. Uit onderzoek blijkt dat haar alcoholpromillage 725 ugl is, waar 220 ugl is toegestaan. Op dat moment is zij, als bestuurster van een busje met cliënten, onderweg naar de Beukenhof.

 

Actie werkgever: Beukenhof schorst Lotte direct en naar aanleiding van het horen van Lotte gaat Beukenhof over tot het vragen van ontbinding van de arbeidsovereenkomst, wegens ‘verwijtbaar handelen’ aan de kantonrechter.

 

Rechter veegt verweer van tafel. Lotte kan het hoge alcoholpromillage niet ontkennen en verweert zich door aan te geven dat haar werkgever haar had moeten waarschuwen. Tevens verzoekt zij op grond van ‘redelijkheid en billijkheid’ om haar toch de transitievergoeding toe te kennen.

De rechter te Rotterdam (ECLI:NL:RBROT:2016:7329) geeft aan dat Lotte niet alleen de wet heeft overtreden maar ook de gedragscode zoals deze geldt binnen Beukenhof. In deze gedragscode heeft de werkgever o.a. uitdrukkelijk opgenomen dat het gebruik van alcohol en/of drugs onder werktijd is verboden. Gezien het hoge promillage alcohol kan het niet anders dan dat Lotte onder werktijd alcohol heeft gedronken. Beukenhof had hier niet hoeven te volstaan met alleen een waarschuwing.

 

Uitspraak: De rechter concludeert dat er sprake is van ‘verwijtbaar handelen’ van Lotte en gaat (zonder opzegtermijn van vier maanden) over tot ontbinding. Door de conclusie ‘verwijtbaar handelen’ had de Beukenhof al sowieso geen herplaatsingsplicht ten aanzien van Lotte. Vervolgens bestempelt de rechter het handelen van Lotte als het creëren van een potentieel (levens)gevaarlijke situatie voor de andere inzittenden van het busje, zichzelf en de overige weggebruikers. Dat zich geen ongelukken hebben voorgedaan, doet niets af aan de ernst van het handelen van Lotte; er is dan ook sprake van ‘ernstige verwijtbaarheid’. Dit betekent dat de Beukenhof haar geen transitievergoeding hoeft te betalen.

 

Tip. Hanteer een gedragscode en zie toe op strikte naleving. Uw medewerkers zijn daarmee gewaarschuwd zich professioneel te gedragen en anders kan het gevolg voor u zijn dat u hen geen transitievergoeding hoeft te betalen.

 

WEDERINDIENSTTREDINGSVOORWAARDE

 

U heeft een werknemer ontslagen omdat het economisch niet goed ging met uw bedrijf. In de ontslagvergunning is de zogenaamde ‘wederindiensttredingsvoorwaarde’ opgenomen. Hoe zit het nu als u weer ruimte hebt voor een nieuwe arbeidskracht? Moet u dan de ontslagen werknemer weer in dienst nemen?

 

Wat is de wederindiensttredingsvoorwaarde? Deze voorwaarde houdt in dat als het werk aantrekt u, binnen 26 weken na de opzegging op grond van bedrijfseconomische omstandigheden, eerst de werknemer die is ontslagen een voorstel moet doen om tegen de gebruikelijke voorwaarden zijn (oude) werkzaamheden te hervatten. Dit geldt voor zowel een ontslag via het UWV als een ontbinding bij de rechter (in beroep), zolang de ontslaggrond maar van bedrijfseconomische aard is.

 

Wat te doen bij een collectief ontslag? Bij een collectief ontslag stelt u de werknemer wiens arbeidsovereenkomst als laatste in aanmerking kwam voor opzegging of ontbinding, als eerste in de gelegenheid zijn oude (of vergelijkbaar) werk te hervatten. Indien deze werknemer geen gebruik van uw voorstel maakt, stelt u telkens de werknemer die daarná in aanmerking kwam voor opzegging of ontbinding in de gelegenheid de werkzaamheden te hervatten.

 

Mogelijke gevolgen bij schending voorwaarde? Als u de werknemer geen aanbod doet om tegen de gebruikelijke voorwaarden zijn (oude) werk te hervatten, heeft deze twee opties om de kantonrechter voor te leggen:

1. Nietig verklaring van het ontslag waarbij de ontslagvergunning vervalt nu niet voldaan wordt aan de gestelde voorwaarde. Hij is dan al die tijd in dienst gebleven en kan aanspraak maken op achterstallig loon. Als er sprake is geweest van een ontbinding in beroep kan hij verzoeken om herstel van de arbeidsovereenkomst.

2. De werknemer kan er ook voor kiezen om de kantonrechter te verzoeken hem een billijke vergoeding, ten laste van u, toe te kennen.

 

Let op. De werknemer moet zijn verzoekschrift uiterlijk binnen twee maanden bij de kantonrechter indienen na de dag dat hem bekend is (of had kunnen zijn) dat u zich niet aan de voorwaarde heeft gehouden maar uiterlijk binnen twee maanden na de dag waarop de termijn van 26 weken is verstreken.

 

Let op. Het criterium is dat u zijn ‘oude’ werkzaamheden niet door een andere werknemer laat verrichten.

 

Uitzondering op de wederindiensttredingsvoorwaarde. Als het werk aantrekt, geldt de voorwaarde niet als u bij de ontslagaanvraag heeft aangedragen dat u de werkzaamheden gaat uitbesteden aan een zelfstandige. Hieronder wordt verstaan een persoon die werkzaamheden verricht in de uitoefening van een bedrijf of in de zelfstandige uitoefening van een beroep en deze werkzaamheden zullen worden verricht door of namens een natuurlijke of rechtspersoon die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

 

Let op. De voorwaarde geldt wél als het dienstverband niet is beëindigd wegens uitbesteding aan een zelfstandig ondernemer en u de ‘oude’ werkzaamheden niettemin toch door een echte zelfstandige of een andere werknemer laat verrichten.

 

U wilt uw ‘oude’ werknemer niet terug? Overweeg dit op het moment dat u de ontslagprocedure start door werkzaamheden uit te besteden. Wilt u toch na verloop van tijd een andere werknemer plaatsen, bedenk dan dat u minimaal voor een periode van 6 maanden) de werkzaamheden zult moeten uitbesteden aan een zelfstandige.

 

Tip. De wederindiensttredingsvoorwaarde geldt niet als u bij de ontslagaanvraag aandraagt dat u het werk gaat uitbesteden aan een echte zelfstandige. Wilt u niet uitbesteden, dan zit er niets anders op dan te wachten tot de 26 weken voorbij zijn.

 

terug naar boven

 

 

VDBM Legal  I Geldropseweg 17a I  5591 EA  Heeze

T. 06 - 407 286 18  I  info@vdbm-legal.nl I  www.vdbm-legal.nl

• Algemene voorwaarden